مدرسه ماهی ها
 
قالب وبلاگ

 

نمونه سوالات آزمون خود اظهاری تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

تهیه و تنظیم:

مهندس میلاد رنجبر

کارشناس ارشد شیلات

عنوان درس : اصول احداث مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

 

1- تعریف مکانیزاسیون ( مکانیزه نمودن مزارع پرورش ماهی ) عبارت است از :

الف ) استفاده از هرگونه ادوات ، تجیهزات ، ماشین آلات ، فن آوری و شیوه های نوین در راستای ارتقا سطح بهره وری می باشد

ب ) برق دار نمودن مزارع

ج) رعایت اصول بهداشتی مزراع

د) هیچکدام

 

2- انواع هواده ها کدام مورد می باشد

الف ) مکانیکی – ثقلی – دمنده

ب) برقی – آبی

ج) گازی – پارویی

د) هیچکدام

 

3- جهت نگهداری صحیح خوراک ماهی در انبار غذا باید چکارکرد

الف) انباز غذا باید خشک و خنک باشد

ب) تهویه هوا بخوبی صورت پذیرد

ج) کیسه های خوراک ماهی بایستی روی پالتهای چوبی یا پلاستیکی قرار داده شوند

د) هرسه مورد

 

4- در هنگام مکان یابی برای احداث استخر با استفاده از آب رودخانه باید :

الف) رعایت حریم رودخانه توجه کامل شود

ب) در مناطق سیل گیر مزرعه احداث نگردد

ج) منابع آبی جایگزین مانند آب چاه ، یا زهکشی برای موقع ضروری وزمان گل آلودگی د رنظر  گرفته شود

د) هرسه مورد

 

5- بامیزان یکصد لیتر در ثانیه آب با روش معمولی ( متداول) چند تن ماهی قزل آلای می توان تولید نمود

الف) یک تن    ب ) دو تن    ج) ده تن   د) یکصد تن

 

6-  با کاهش دمای آب میزان اکسیژن محلول در آب .................. می گردد

الف ) افزایش   ب ) کاهش   ج) مساوی   د) هیچکدام

 

7- با مساحت یک مزرعه پرورش ماهی به مساحت مفید 500 متر مربع و دبی اب یکصد لیتر در ثانیه حداقل چه میزان ماهی قزل آلا می توان تولید نمود

الف) یک تن    ب ) 100 تن     ج) 10 تن    د) 4 تن

 

8- هدف از ساخت استخرهای رسوبگیر در مزراع پرروش ماهی کدام مورد می باشد

الف) نگهداری ماهیان بزرگ تر در انها

ب) جهت کنترل دمای آبی ورودی مزارع

ج) جهت ته نشین شدن ذرات معلق در آب و کنترل آب ورودی به مزرعه

د) هیچکدام

 

9- مزیت اصلی استخرهای گرد نسبت به سایر استخرها در چیست؟

الف) هزینه ساخت آنها پایین تر می باشد

ب) شستشو دراین نوع استخرها به راحتی صورت می پذیرد

ج) ماهیان با وزن بالا می تواند نگهداری گردد

د) دمای آب دراین نوع استخرها ثابت می ماند

 

10- به مقدار آبی که در واحد زمان از یک سطح مقطع می گذرد و معمولا برحسب لیتر در ثانیه بیان می شود اصطلاحا

الف ) کانال خروجی    ب ) سرعت جریان آب   ج) دبی آب   د ) هرسه مورد

 

11- استخرهای  تلف گیر در کدام قسمت مزرعه ساخته می شود

الف) در وسط مزرعه   ب ) در ابتدای مزرعه   ج) خارج از مزرعه    د) در  انتهای مزرعه

 

12-  به هزینه هایی که شامل ساخت و ساز مزرعه می گردد اصطلاحاً جز هزینه های .................... محسوب می گردد

الف) جاری    ب ) ثابت    ج) شخصی    د) هیچکدام

 

13- در مکان یابی جهت احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آلا بهترین  روش جهت انتقال اب کدام گزینه است

الف) پمپاژی   ب  ) از طریق لوله   ج) ثقلی   د) تونل انتقال آب

 

14- در ساخت استخرهای پرورش ماهی سردآبی معمولا نسبت طول استخر به عرض آن چند می باشد

الف) 3 به یک   ب ) یک به سه    ج) دو به هشت   د) هرسه مورد

 

15- در استخرهای  Rac way معمولا شیب چند درصد در نظر گرفته می شود

الف) 30درصد   ب ) یک درصد   ج) 8درصد   د) 4 درصد

 

16- درساخت مراکز تکثیر ماهی قزل آلا لزوم ساخت سوله به چه منظور می باشد

الف) جهت نگهداری مولدین

ب) جهت پایین آوردن دمای آب مصرفی

ج) جهت نگهداری تخم ها تازمان تبدیل به بچه ماهی

د) هیچکدام

 

17-  کدام گزینه صحیح می باشد

الف) آب مورد نیاز جهت مراکز تکثیر باید عاری از هرگونه آلودگی باشد

ب) آب با کیفیت پایین نیز جهت مراکز تکثیر مشکلی ندارد

ج) از پساب مزارع پرروش ماهی می توان جهت تکثیر ماهی قزل آلا استفاده نمود

د) هرسه مورد

 

18- از عوامل اساسی که در تعیین محل مناسب پرورش ماهی مد نظر قرار می گیرد کدام گزینه است

الف ) سیل گیر نبودن زمین مورد نظر

ب) دسترسی  به جاده ارتباطی

ج) دسترسی به آب مناسب

د) همه موارد

 

19- گل آلود بودن و افزایش مواد معلق  در آب باعث .................... تولید می گردد

الف ) کاهش    ب) افزایش   ج) بالانس    د) هیچکدام

20- این بیماری به وسیله آئروموناس سالمونیسیدا ایجاد مس شود و برای درمان آن از سولفا مرازین و اکسی تترا سایکلین استفاده می شود

الف- بیماری باکتریایی فرونکولوزی             ب- I.P.N        ج- I.H.N    د- هیچکدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

سوالات مربوط به درس سیستم های مدار بسته درپرورش ماهیان سرد ابی

 

1- سیستم مداربسته برای پرورش ماهی مبتنی بر چه اصلی است

 

الف - گردش آب        ب- احیای مجدد آب از لحاظ اکسیزن        ج- فیلترکردن مواد زاید وسمی       د- همه موارد

 

2- مزایای استفاده از سیستم مداربسته چیست

 

الف - آب کم       ب- کاهش استخر     ج- افزایش تراکم      د - همه موارد

 

3- uv چه دستگاهی است

 

الف - دستگاهی برای شمارش تخم      ب- دستگاهی برای ضد عفونی آب         ج -  دستگاهی برای گرم کردن آب       د - هیچکدام

 

4- درام فیلتر چه دستگاهی است

 

الف - دستگاه هوادهی است       ب-دستگاهی برای ضد عفونی است          ج-جداکننده ی مواد زائد آب    د-هیچ کدام    

 

5-کدامیک ازگازهای زیربرای پرورش ماهی مناسب است

 

الف -2 co     ب- اکسیزن       ج-4 cH      د- H2s

6-هرگاه میزان pH افزایش یابد............... به سیستم اضافه میشودوهرگاه pHسیستم کاهش یابد...........به سیستم اضافه می شود.

 

 الف-اسید سولفوریک-آهک                ب - آهک -اسید سولفوریک      ج-اسیدسیتر یک - آهک                 د- هیچ کدام   

 

7-کدام یک ازعوامل زیردر میزان مصرف اکسیرن نوع ماهی اتر می گذارد

 

الف-اندازه ماهی    ب- درجه حرارت آب      ج- میزان غذا دهی     د- همه موارد    

 

8-مناسب ترین pHدر سیستم های گردشی چقدر است

 

الف - 8-9       ب-5-6        ج-7         د- 11

 

9-اگر مقدار ذرات جامد معلق در داخل اب در گردش سیستم مدار بسته افزایش یابد کدام قسمت دچار مشکل شده است 

 

الف- دستگاه uv        ب- درام فیلتر     ج-بیو فیلتر        د-راکتور اکسیزن ساز

 

10-آب خروجی از حوضچه ی پرورشی سیستمهای مدار بسته چه مقداراکسیزن محلول باید داشته باشد

 

الف - 6میلی گرم    ب - 4میلی گرم        ج - 2میلی گرم       د- 7میلی گرم

 

11- چه نوع غذایی برای سیستم های مداربسته مناسب است  

 

الف- غذای پلیت     ب- غذای اکسترودر        ج- غذای تر         د- غذای زنده

 

12-خروج گاز های مضر  تولید در سیستم مدار بسته چه دستگاهی انجام میشود

 

 الف- درام فیلتر     ب- بیو فیلتر      ج- دستگاه uv      د-دستگاه هوا ده

 

13-کدام یک از راه های زیر برای کاهش میزان مصرف اکسیزن در سیستم توصیه می شود

 

الف -کم کردن غذا دهی     ب- کاهش مقدار تعداد ماهیها    ج- کاهش حرارت دما      د- تمیز کردن منظم دیوارهای استخر    

 

14-دستگاه uv بیشترین اتررا در از بین بردن کدام یک از عوامل بیماری زا ی زیر دارد  .

 

الف- باکتری ها        ب- ویروس ها        ج- قارچ ها       د- تمامی موارد   

 

15- حداقلpH  برای عملکرد باکتری ها موجود در بیو فیلتر ..........است

 

الف 5/6-7     ب- 7-5/7        ج- 5/7-8         د- 8-5/8 

 

16- تولید نیتروزن امونیاکی معمولا معادل......درصد تغذیه روزانه ماهی  در نظر گرفته می شود

 

الف- 3%        ب- 3/1%        ج- 3/%        د- 30 %     

 

17- استخرهای مدار بسته معمولا چه شکلی هستند .

 

الف- دایرای      ب- مستطیلی      ج- هشت ضلعی     د- استوانه ای      

 

18 انواع بیو فیلتر های که در مدار بسته  مورد استفاده قرار می گیرد کدام است ؟

 

الف-  فیلتر های غرقابی          ب- فیلتر چکه ای            ج- فیلتر غرقابی چکه ای            د- هیچ کدام  

 

19- برای تولید اکسیزن در سیستم های مدار بسته از چه دستگاهی استفاده میشود   

 

الف- درام فیلتر     ب- بیو فیلتر            ج- راکتور اکسیزن ساز        د- هیچ کدام    

 

0-مقدار اکسیزن مورد نیاز ماهیا ن چه مقدار است 

 

الف- 10 کیلو گرم درساعت     ب- 20 کیلوگرم در ساعت          ج- 5کیلو گرم درساعت         د- 8 کیلو گرم در ساعت    

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

سوالات مربوط به درس تکثیر ماهیان سردآبی

 

1- میزان آب مورد نیازپرورش ماهیان به چه عواملی بستگی دارد؟

 

الف- نوع سیستم پرورشی        ب-  ارتفاع از سطح دریاهای ازاد         ج- درجه  حرارت اب        د- همه موارد     

 

2- اب پرورش ماهیان می بایستی چند درصد از اکسیژن اشباع باشد ؟

 

الف-60 درصد     ب- 30 درصد       ج- 95تا 100 درصد       د- 50 درصد

 

3- دمای مناسب جهت پرورش تخم چشم زده ماهیان قزل الا چند درجه سانتی گراد می باشد ؟

 

الف- 14درجه         ب- 16 درجه            ج- 8-10درجه          د- 6درجه

 

4- تراف های مناسب جهت پرورش تخم های چشم زده ی ماهی قزل الا کدام است ؟

 

الف- تراف های کالی فر نیایی       ب- تراف های عمودی          ج- تراف های استوانه ی           د- همه موارد

 

5- علائم تشخیص ماهی مولد نر قزل الا کدام موارد است ؟

 

الف- رنگ ماهی تیره میشود      ب-منفذ  تناسلی  متورم        ج-آرواره پائینی قلاب مانند        د- روی شکم برآمده و نرم

 

6- برای از بین بردن چسبندگی تخم ماهی قزل الا از کدام محلول استفاده میشود ؟

 

الف-محلول تالن     ب- محلول سرم نمکی       ج- آب     د- آب وگل رس

 

7- لقاح یعنی چه ؟

 

الف - خارج نمودن تخم از ماهی مولد       ب- ترکیب تخم و اسیرم       ج- خروج تخم از پوست        د- هیچکدام

 

8- کدام یک از حوضچه های مناسب جهت پرورش ماهی قزل الا مناسب است؟

 

الف- کانال های دراز ابی       ب- حوضچه ی سیلویی          ج- حوضچه های گرد         د- همه موارد  

 

9- جهت حمل تخم ماهی از چه وسیله ای استفاده می شود ؟

 

الف- انکو باتور      ب- تانکر اب        ج- جعبه های یونلیت        د- هیچکدام

 

10- کیفیت اسیرم ماهی قزل الا باید چگونه باشد ؟

 

الف- ابکی و دلمه        ب- سفید مایل به کرم رنگ می باشد         ج- کهر بائی       د- هیچ کدام 

 

11- جهت بیهوش کردن ماهی از کدام ماده استفاده می شود

 

الف - ms222    ب - سولفات مس   ج- فرمالین  د - هیچکدام

 

12-  انتخاب مولدین باچه اهدافی انجام می گیرد ؟

 

الف - رنگ مناسب گوشت ماهی   ب - سریع الرشد بودن ماهیان  ج - وجود رشد یکنواخت وهماهنگ  د - همه موارد

 

 13- هدف از هوادهی در طول حمل ماهیان چیست ؟

 

  الف - تعویض گازهای بین آب وهوا   ب-  کاهش غلظت دی اکسید کربن   ج- تامین اکسیزن   د - همه موارد

 

14-  اندازه تخم ماهی به چه عواملی بستگی دارد؟

 

الف - تغذیه  ب- اندازه مولد   ج - سن ماهی  د- همه موارد

 

15-  کدام عامل در تنظیم رشد ونمو جنین ماهی بیشترین تاثیر را دارد ؟

 

الف -  pH آب      ب - دمای آب      ج- سختی آب      د- نور              

 

16 - کیفیت تخم قزل آلا چگونه است؟

 

الف - سفید رنگ  ب- خاکستری  ج - صورتی ونیمه شفاف   د-  کهربائی

 

17 - اولین تغذیه لاروها چه زمانی است ؟

 

الف - جذب کامل کیسه زرده  ب -  40درصد کیسه زرده باقی مانده  ج-  بعداز خروج جنین ازبوسته 

د- 20درصد کیسه زرده باقی مانده

 

18-  عوامل موثردر  بیش رس کردن مولدین کدام مورد است ؟

 

حضور جنس مخالف  ب - دما   ج-  تغذیه   د-  همه موارد

 

19-  بهترین روش لقاح تخم در ماهی قزل آلا کدام مورد است ؟

 

الف - نیمه مرطوب  ب -  مرطوب  ج -  خشک   د-  همه موارد 

 

20- انکوباتور چه دستگاهی است ؟

 

الف - دستگاهی جهت جداسازی تخم    ب -  دستگاهی برای بروراندن تخم

 

ج- دستگاهی برای بیهوش کردن ماهی   د-  دستگاهی برای شمارش تخم

 

 

 

سوالات درس پرورش ماهی در قفس

1 – کدامیک از معایب پرورش ماهی در قفس است ؟

الف )کاهش شدید اکسیژن   ب) اتلاف غذا      ج ) تکرار در شیوع بیماری      د ) همه موارد

2 – کدام گزینه درست نیست ؟

الف )اقدام به غذادهی کم و غیر مغذی باعث بروز عدم موفقیت و شکست می شود

ب) غذا دهی خوب و مناسب در سلامتی ماهیان بسیار تاثیر گذار است

ج) اقدام به غذادهی زیاد و مغذی باعث بروز عدم موفقیت و شکست در پرورش ماهی در قفس می شود

د ) در طی فصل رشد نباید ماهیان را دچار استرس و آشفتگی کرد

3 – بهترین ابعاد جهت ساخت قفس های پرورش ماهیان سردابی کدام است؟

الف ) 6*6 با عمق 3 متر                                ب )6*6 با عمق 1.5 متر

ج )12*12 با عمق 3متر                                 د ) 12 * 12 با عمق 1 متر

4 – در مورد انتخاب گونه و ذخیره سازی کدام گزینه تاثیر دارد ؟

الف ) دمای آب   ب ) قابلیت دسترسی به گونه    ج ) حجم قفس     د) همه موارد

5 – استفاده از سیستمهای هوا دهی در پرورش ماهیان در قفس کدام گزینه را موجب می شود ؟

الف ) از بروز استرس و شکوفایی جلبک جلوگیری می کند

ب ) موجب بروز استرس شده و از شکوفایی جلبک جلوگیری می کند

ج ) موجب بروز استرس و افزایش شکوفایی جلبک می شود

د ) از بروز استرس جلوگیری کرده و موجب افزایش شکوفایی جلبک می شود

6 – تمیز کردن تور در پرورش ماهی سردابی در قفس چند روز یکبار باید انجام شود ؟

الف ) 4 تا 5 روز       ب ) هر روز یکبار        ج ) 15 روز         د ) 30 روز

7– مواد مناسب برای ساخت قفس چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

الف ) قوی و سبک      ب ) مقاوم در برابر پوسیدگی     ج خاصیت کشندگی زیاد   د )همه موارد

8 – دمای مناسب جهت غذا دهی به ماهی قزل آلای رنگین کمان کدام است ؟

الف ) 4 تا 8 درجه     ب ) 8 تا 12 درجه    ج 12 تا 16 درجه      د ) 16 تا 20 درجه

9 – جهت مهار قفس ها کدام گزینه کاربرد دارد ؟

 الف ) استفاده از لنگر   ب) استفاده از طنابهای محکم و مهار آن به ساحل   ج) گزینه الف و ب 

د ) هیچ کدام

10 -برای نصب قفس ها کدام گزینه را باید مد نظر قرار داد ؟

الف ) عمق آب و نوع بستر   ب ) شدت جریان   ج) سرعت باد و ارتفاع موج   د )همه موارد

11- عمق مناسب کیسه تور (غوطه ور ) در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس چند متر است ؟

الف ) 5 متر           ب ) 7 متر          ج ) 2 تا 3 متر            د ) 9 متر

12 – کدم گزینه استرس کمتری به ماهی پرورشی در قفس وارد می کند؟

الف ) حرکت دادن قفس        ب ) صید در اطراف قفس        ج )غذا دهی به ماهی     د ) مواج بودن محیط پرورش

13-  حد اقل عمق محیط جهت به کا گیری قفس های ثابت چند متر است ؟

الف ) 2 متر            ب) 8 متر             ج ) 15 متر              د ) 30 متر

14 – کدام گزینه در مورد نگهداری غذای ماهی پرورشی درست نیست ؟

الف ) غذا باید کمتر از سه ماه در انبار ذخیره شود

ب )هرگز از غذای آلوده به قارچ و کپک استفاده نشود

ج) غذا در محیط گرم و مرطوب نگهداری شود

د ) ماهیان قفس باید با غذاهای شناور که توانایی ایستادن در ستون آب را داشته باشند، غذا دهی شوند

15 – کدامیک از وظایف تور در پرورش ماهی در قفس است ؟

الف )مکانی جهت نگهداری و پرورش ماهی      ب ) حفاظت از ماهی در برابر شکار چیان

ج )جریان آزادانه آب از محیط خارج به داخل     د ) همه موارد

16 – کدام گزینه از اهداف پرورش ماهی در قفس به عنوان یک طرح ملی نیست ؟

الف ) افزایش صید و کاهش ذخایر   ب ) دستیابی به تولید انبوه ماهیان ارزشمند و تامین گوشت مورد نیاز  

ج )عمران و آبادانی سواحل                  د) کاهش صید و افزایش ذخایر

17 – کدام گزینه مانع از ورود اکسیژن به محیط قفس می شود ؟

الف ) یخبندان         ب ) امواج        ج ) باد        د ) هیچکدام

18 -  کدام گزینه در مورد ذخیره سازی ماهی در قفس درست است ؟

الف )تعداد ذخیره سازی در قفس به حجم و ابعاد قفس بستگی ندارد

ب )ذخیره سازی در حجم کمتر باعث تولید ماهیان بزرگتر در زمان کمتر می شود

ج ) قبل از ذخیره سازی نیازی نیست از سلامت ماهیان اطمینان حاصل کنیم

د )قبل از ذخیره سازی نیازی به انجام عمل هم دمایی نیست

19 – مهمترین عامل در انتخاب محل برای پرورش ماهیان سردابی کدام گزینه است ؟

الف ) توپوگرافی زمین     ب ) کیفیت و کمیت آب     ج ) کیفیت خاک     د ) شرایط قلیمی

20 –کدامیک از پارامترهای محیطی زیر در پرورش ماهیان دریایی در قفس از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟

الف ) سرعت جریان آب و میزان غذای طبیعی موجود    ب ) عمق آب و غذای موجود 

ج ) سرعت جریان آب و کدورت                                د ) کدورت آب و میزان غذای طبیعی موجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس : پرورش ماهیان سرد آبی 2

 

1-کدام یک از ماهیان زیر جز ماهیان سردآبی محسوب می شود

الف ) کپور   ب ) آمور   ج) فیتو فاگ    د) قزل آلای رنگین کمان

 

2- با کدام یک از وسایل زیر می توان میزان اسیدی یا بازی محیط آبی پرورش ماهی را اندازه گیری نمود

الف) ساچوک    ب ) اکسیژن سنج    ج) PH متر   د) هیچکدام

 

3- از راههای افزایش تولید در واحد حجم (سطح) کدام مورد می باشد

الف ) بکارگیری وسایل هوادهی   ب ) استفاده از آب برگشتی   ج) برنامه ریزی تولید و ماهی دارکردن مزرعه به روش لایه ای   د) هرسه مورد

 

4- از دلایل اساسی رقم بندی در استخرهای پرورش ماهی قزل آلا کدام مورد می باشد

الف ) جلوگیری از رقابت غذایی در بین ماهیان                ب ) جلوگیری از همجنس خواری

ج) همسان نمودن ماهیان یک استخر                             د) هرسه مورد

 

5- ضریب تبدیل غذایی ( FCR) چیست

الف ) نسبت میزان غذای خورده شده توسط ماهی به گوشت تولید شده

ب) میزان گوشت تولید شده به کیلو گرم

ج) افزایش وزن هرقطعه به کیلو گرم

د) هیچکدام

 

6- مناسب ترین دمای آب برای پرورش ماهی قزل  آلای کدام است

الف ) 18-12  ب) 4-5      ج) 10-4           د) هیچکدام

 

7- ازمشخصه های  ماهی قزل آلای نر کدام گزینه می باشد

الف) ماهیان نر دارای آروره پایینی قلاب مانند بود

ب ) شکم آنها بر آمده و نرم می باشد

ج) منفذ تناسلی متورم و قرمز رنگ می باشد

د) هرسه مورد

 

8- بطو رکلی رسیدگی جنسی در ماهیان به چه عواملی بستگی دارد

الف) درجه حرارت و محیط     ب ) تغذیه و روشنایی

ج) عوامل محیطی و وراثتی      د) هرسه مورد

 

9- ماهی قزل آلای خال قرمز جز ماهیان ......................... بوده و غذای اصلی آن .................. می باشد

الف) علفخوار – جلبک

ب) علفخوار- انواع سخت پوستان ، لار و حشرات و ماهیان ریز

ج) گوشتخوار – جلبک

د) گوشتخوار – انواع سخت پوستان ، لارو و حشرات و ماهیان ریز

 

10- وسیله تنفس درماهیان ............. می باشد و ..............آزاد ماهیان ، عادات رفتارشان را منعکس می نماید

الف ) برانش  – دستگاه عصبی

ب) شش ها – دستگاه عصبی

ج) برانش  – دستگاه تولید مثل

د) هیچکدام

 

11- روشهای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان کدام مورد می باشد

الف) پرورش در مزارع منفرد   ب ) پرورش در قفس و محیط های محصور   ج) پرورش در سیستم مداربسته    د) هرسه مورد

 

12- تراکم ماهی در کدام نوع استخرهای زیر بیشتر می تواند باشد ؟

الف ) خاکی   ب ) دراز (کانالی )   ج) دو منظوره ( ذخیره کشاورزی )    د) هرسه مورد

 

13- تعداد دفعات رقم بندی در طول دوره پرورش ماهی قزل آلا چند مرتبه می باشد

الف ) 8-4 مرتبه   ب) 5-4 مرتبه      ج) 15-10 مرتبه           د) هیچکدام

 

14- معمولا در طول دوره پرورش ماهیان را در کدام وزنها رقم بندی می نمایند

الف ) 3-5/2 و 11 و 40و90و200 گرم

ب ) 25-28 و 35و70و250و350 گرم

ج) 300 و 400 گرم

د) اصولا رقم بندی نمی نمایند

 

15- هرچقدر وزن ماهی کمتر باشد تعداد دفعات غذادهی .................. می باشد

الف) کمتر   ب ) بیشتر    ج) یکسان   د) هیچکدام

 

16- پس از رها سازی بچه ماهیان در مزرعه تا چند ساعت باید از غذادهی خودداری شود

الف) 2 ساعت    ب ) 12 ساعت    ج) 5 ساعت    د) 24 ساعت

 

17- همدماسازی در چه مرحله ای صورت می گیرد

الف) بعد از  رها سازی بچه ماهی     ب ) قبلا از رها سازی بچه ماهی در استخرهای پرورش ماهی

ج) در زمان غذادهی                     د) هرسه مورد

 

18- بیومس نگهداری  ماهی عبارت است از :

الف) وزن توده زنده ماهی در استخر

ب) تعداد ماهی در یک استخر

ج) مدت زمان نگهداری ماهی

د) هیچکدام

 

19- ارجح ترین منبع تامین آب جهت پرورش ماهی قزل آلا کدام گزینه می باشد

الف) رودخانه   ب ) چشمه   ج) چاه   د) قنات

 

20- درزمان تغذیه و استرس و افزایش درجه حرارت نیاز اکسیژنی ماهیان .................. می شود

الف ) کمتر   ب ) بیشتر  ج) یکسان   د) هیچکدام لاآ

 

 

 

 

تغذیه ماهیان سردابی

1-غذاههای مورد نیازماهی قزل آلادر طول پرورش از سایز پائین به بالاکدامند

الف: آغازین،رشد ،پرواری،مولدین     ب:رشد، مولدین ،پرواری، آغازین

ج: مولدین، رشد ،آغازین،پرواری      د:پرواری، رشد ،آغازین،مولدین

 

2-تعداد دفعات غذا دهی مولدین در طول روز چند مرتبه است

الف: 2 مرتبه                         ب:3مرتبه

ج:1مرتبه                            د:4مرتبه

 

3-کدام ماهیان غذای که منشائ گیاهی دارند بیشتر مصرف می کنند

الف: ماهی آمور                  ب:قزل آلا

ج:سوف                           د :کفال

 

4- خوراک مطلوب خوراکی است که....

الف :دارای دانه بندی مناسب ،رنگ یکنواخت،سطح صاف،متناسب بودن اندازه با گونه ماهی

ب،دارای دانه بندی متغیر،سطح نا صاف ،رنگ یکنواخت

ج : دارای وزن مخصوص پایین ،شفاف ،دارای دانه بند متغیر

د: هيچكدام

 

5- در روش نگه داری غذا در انبار فاصله کیسه ها از کف زمین چند سانتیمتر است

الف:25-20                               ب 50 - 100

ج:150-200                                د:5-10   

 

6-در روش نگهداری غذا در انبار معمولاچند کیسه غذا روی هم چیده می شود

الف:10-5                               ب:1-2

ج:30-40                               د: 40-50

 

7- در اسخرهای مستطیلی پرورش ماهی معمو لا از چه دستگا ههای غذا دهی استفاده می شود

الف: پرتابی                              ب :پاندولی

ج: الکتریکی                            د:همه موارد

 

8-غذاههای به مولدین داده می شود معمولا از چه نوع غذای است .

الف:Sft            ب:Gft

ج:Bft د:FFt

 

9 –موارد مورد نظر جهت ارزیابی غذای برای آبزی پروری در چیست.

الف: اندازه غذا ، حرکت ،شکل غذا ،رنگ غذا

ب:حجم غذا ،ترکیب غذا، رنگ متنوع آن،بوی غذا

ج: شکل غذا ،وزن غذا ،ترکیب غذا،حجم آن

د:گزینه ب وج

 

 

10- ماهیان بطور کلی به 4 طریق مکان غذارا رد یابی می کنند که شامل....

الف:بررسی فیزیکی،حالات ارتعاشی ، بررسی مکانیکی،بررسی چشمی

ب:بررسی مکانیکی،بررسی چشمی ،بررسی الکتریکی،گیرندههای شیمیائی

ج:بررسی چشمی ، لا مسه،بررسی شیمیائی،مشاهده ای

د:هيچكدام

 

11- در زیاد شدن انرژی کدام مواد بیشتری در سوختن تاثیر گذار هستند.

الف:پروتئین ها                         ب:کربو هیدراتها

ج:ویتا مینها                             د:چربیها

 

12- در کدام روش پرورش ماهی از غذادههای اتو ماتیک استفاده می شود.

الف :استخر های خاکی                     ب :روش نیمه متراکم

ج:روش متر اکم                           د :روش فوق متراکم

 

13-بیشترین هزینه پرورش ماهی بعد از غذارا چه چیز تشکیل میدهد.

الف:دارو ودرمان                           ب :حمل ونقل

ج:بچه ماهی                                د:بیمه

 

14-نوع غذای که برای ماهیان پرواری قزل آلااستفاده می شود از چه نو ع پلتی است

الف:BFT   ب:GFT

ج:SFT     د:FFT

 

15-در نگهداری غذا در انبار معمولا فاصله خوراک از دیوارچند سانتیمتر است.

الف:50-40                                      ب:30-20

ج:40-30                                 د: 20-15

 

16-بهترین دما جهت پرورش  ماهی پرواری چه دمای است.

الف:10-8درجه                             ب:12-10درجه

ج13-12درجه                              د:  18-12درجه

 

17-تولید خوراک آبزیان درکارخانه های استان چهارمحال وبختیاری معمولاازچه نوع خوراکی می باشد

الف:اکسترود                                    ب:کنستانتره

ج:پلت                                            د:گرانول  

18-در هنگام ماهیدار کردن استخر های پرورش ماهی ازچه زمانی شروع به غذا دهی می نما ئیم

الف:در همان روز                              ب: بعد از 6ساعت

ج:بعد از 12ساعت                               د بعد از 36-24ساعت

19-بیشترین نوع غذای مصرفی در طول دوره پرورش ماهی قزل آلا کدام است

الف:SFT                                        ب :FFT

ج:GFT                                          د:BFT

20 – اولین عامل درتعین و محاسبه جیره غذای و تغذیه ماهیان پرورشی چه فاکتوری می باشد

الف:پی اچ                                     ب: دما

ج:آب                                         د مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال هاي درس اصول حمل ونقل بچه ماهي

 

1-حمل باكيسه هاي پلاستيكي دو جداره براي انتقال بچه ماهيان نورس وماهيان كوچك قزل آلا استفاده مي شود.

الف –  صحيح                ب – غلط

 

2- ظرفيت حمل كيسه ها بسته به تعداد،وزن وطول زمان جابجايي براساس ظرفيت اكسيژني كيسه متغيرمي باشد.

الف-  صحيح                 ب – غلط

 

3-قبل از حمل ،بچه ماهيان را به مدت 24 تا 48 ساعت ،بسته به درجه حرارت آب گرسنه نگه مي داريم.

الف –  صحيح                ب – غلط

 

4-در مقصد،آب درون مخازن بزرگ حمل را چگونه رها مي كنيم؟

الف-بلافاصله آب مخزن را درون استخر تخليه مي كنيم.

ب –با پمپ كردن آب استخربه مخزن به مدت 5/0تا 2ساعت هم دما مي كنيم سپس آب مخزن را تخليه مي كنيم.

ج – هيچكدام

 

5- نحوه تخليه آب مخازن به استخر هاي پرورش چگونه است؟

الف – با تعدادي سطل توري دار ماهي ها را تخليه مي كنيم.

ب –توسط لوله اي برزنتي يا پوليكا در عمق 10تا 20 سانتيمتري استخر تخليه مي كنيم.

ج –با لوله و در عمق 2 متري تخليه مي كنيم.

 

6- چرادر طول حمل ماهي با مخزن استفاده از كپسول اكسيژن (هوا)الزامي است؟

الف-گردش آب درون مخزن

ب-خنك نگه داشتن آب مخزن

ج- تامين اكسيژن مورد نياز وكاهش غلظت co2

 

7-گرسنه نگه داشتن ماهي ها قبل از حمل چه فوايدي دارد؟

الف-فضولات كاهش مي يابد. ¨

ب- متابوليك(سوخت وساز )انجام نمي شود ودر نتيجه گاز هاي مضر كاهش مي يابد. ¨

ج-موارد الف وب

8-مقدار اكسيژن مصرفي ماهي در مخزن حمل به چه عواملي بستگي دارد؟

الف-به شدت تحرك وتراكم ماهي ،دما،ph آب وفاصله زماني از آخرين غذا دهي بستگي دارد.

ب-جنس مخزن حمل

ج-هيچكدام

9- اكسيژن دهي بيش از حد در مخازن ماهي چه زيان هايي به بار مي آورد؟

الف-هدر دادن اكسيژن وصرف هزينه زياد

ب- ايجاد شرايط فوق اشباعي اكسيژن وحباب گازي

ج-موارد الف وب

 

10-يك سيستم هوادهي كه بتوانداكسيژن محلول آب رادرحد80 درصد اشباع يا بالاتر نگه دارد در  چه شرايطي پديد مي آید؟

الف-آب مخزن حمل دماي 10 درجه سانتيگراد و10-12 ميلي گرم در ليتراكسيژن محلول داشته باشد.

ب –آب مخزن حمل دماي بالاي 15 درجه سانتيگراد و15 ميلي گرم در ليتر اكسيژن محلول راداشته باشد.

ج –آب مخزن حمل دماي زير 10 درجه سانتيگراد و10 ميلي گرم در ليتر اكسيژن محلول را داشته باشد.

 

11-مزاياي استفاده از مواد آرام كننده در مخازن حمل ماهي كدامند؟

الف-كاهش سوخت وساز ماهي در نتيجه كاهش مصرف اكسيژن

ب-كاهش استرس وحركات ماهي ها

ج- موارد الف وب

 

12-براي كاهش استرس ناشي از حمل در بچه ماهي ها چه ميزان نمك طعام بدون يد به آب مخزن اضافه كنيم.؟

الف- 5/0 تا 1 درصد      ب- 5 تا 10 در صد                        ج –لزومي ندارد

 

13- درجه فشار سنج كپسول هوا در طي مسير ، هر........................ ساعت يك بار كنترل مي شود و عقربه فشارسنج بايد بر روي .....................Bar تنظيم شود.

الف – 2و2                                ب- 5و5                          ج- 10و10

14- چند ساعت پس از رهاسازي بايد غذادهي راشروع كرد ؟

الف- 2 ساعت                            ب- 24 ساعت                  ج- 72 ساعت

15 بهترين وسيله نقليه براي حمل و انتقال بچه ماهي كداميك از موارد زير است ؟

الف- قطار                                  ب- كاميون                      ج- هواپيما

16- كاني باليسم يا همجنس خواري در حمل در چه مواردي اتفاق مي افتد ؟

الف- وقتي كه ماهيها هم انداازه نباشند

ب- وقتي كه ماهيها هم اندازه باشند

ج- هيچكدام

17- نسبت آب و بچه ماهي به اكسيژن در صورت حمل با كيسه هاي نايلوني چه ميزان است ؟

الف- 50 درصد آب و بچه ماهي و 50 درصد اكسيژن

ب- 25 درصد آب و بچه ماهي و 75 درصد اكسيژن

ج- 100 درصد آب و بچه ماهي

18- تانكرهاي بزرگ براي حمل چه وزنهايي مناسب تر است ؟

الف- بين 10 گرم تا 100 گرم                ب- زير يك گرم             ج بالاي 200گرم

19- تخم سبز قزآلارا چه زماني مي توان حمل كرد ؟

الف – قبل از چشم زدگي                        

ب- تخم سبز را نبايد جا به جا كرد

ج- 48 ساعت پس از تخم گيري و لقاح با احتياط و به همراه آب

20- دماي مناسب آب مخزن حمل چه ميزاني است ؟

الف- زير 5 درجه سانتيگراد

ب- بين دماي 5 تا 10 درجه سانتيگراد

ج- بالاي 20 درجه سانتيگراد

 

سوالات پن كالچر

1 – تفاوت كيج و پن در چيست ؟

الف ) كيج به صورت يك محيط بسته است كه باتور محصور گرديده و بصورت شناور مي باشد ولي پن از سه طرف محصور و يك طرف آن رو به ساحل رودخانه يا درياچه يا دريا مي باشد .

ب) تفاوتي ندارند                    ج ) هر دو بصورت شناورند                    د ) هيچكدام

 

2 – کدامیک از شرایط فیزیکی شیمیایی زیر امکان بروز بیماری در پن های پرورش ماهیان سردابی را کاهش می دهد؟

الف) دمای پایین ، اکسیژن کم                              ب )دما بالا ،اکسیژن بالا

ج )دما پایین ،اکسیژن بالا                                   د )دما بالا ،اکسیژن پایین

 

3 – كدام گونه جهت پرورش در پن مناسب تر است ؟

الف ) قزل آلاي رنگين كمان      ب ) تيلاپيا           ج ) كپور ماهيان           د )همه موارد

 

4 – مزيت پرورش در پن چيست ؟

الف ) استفاده از منابع آبي كه به هر دليل امكان پرورش در آن ميسر نيست

ب )سهولت تغذيه                    ج ) مديريت آسان               د ) همه موارد

 

5 – کدام گزینه در مورد ذخیره سازی ماهی در پن درست است ؟

الف )تعداد ذخیره سازی در پن به حجم و ابعاد قفس بستگی ندارد

ب )ذخیره سازی در حجم کمتر باعث تولید ماهیان بزرگتر در زمان کمتر می شود

ج ) قبل از ذخیره سازی نیازی نیست از سلامت ماهیان اطمینان حاصل کنیم

د )قبل از ذخیره سازی نیازی به انجام عمل هم دمایی نیست

 

6 – از كداميك از از تور هاي زير كمتر جهت پرورش ماهي در پن استفاده مي شود ؟

الف ) تورهاي پلي اتين        ب )تورهاي پلي استر                                                                              ج ) تورهاي پلي آميد            د ) تورهاي نخي به واسطه پوسيده شدن آنها

 

7 – بهترین زمان ذخیره سازی ماهی سردابی در پن کدام گزینه است ؟ چرا ؟

الف )دمای پایین آب ، دستکاری کمتر ماهی             ب ) دمای پایین آب ،دستکاری بیشتر ماهی

ج ) دمای بالا آب ،دستکاری کمتر ماهی                  د ) دمای بالا آب ، دستکاری بیشتر ماهی

 

8 – تعريف پن كالچر عبارت است از :

الف) پرورش در قفس                             ب ) پرورش در حوضچه                                                       ج ) پرورش در مخازن فايبر گلاس            د ) پرورش در محيط محصور

 

9 – در چه دمایی ماهیان سردابی  غذا کمتر استفاده می شود ؟

الف )کمتر از 8 درجه       ب ) بین 8 تا 12 درجه     ج )بالای 16 درجه     د ) گزینه الف و ج

 

10 – تعريف كيج كالچر :

الف) پرورش در قفس                             ب ) پرورش در حوضچه                                                       ج ) پرورش در مخازن فايبر گلاس            د ) پرورش در محيط محصور

11 – بهترين محل نصب پن ؟

الف ) در محيطهاي با سواحل گلي و ماسه اي كه در معرض باد قرار دارند

ب )فرقي نمي كند               ج ) در سواحل سنگي                       د ) هيچكدام

 

12 – جهت ساخت حصار و يا ديواره پن كدام مورد استفاده مي گردد ؟

الف ) تورهاي پلي اتين        ب )تورهاي پلي استر              ج ) تورهاي پلي آميد            د ) همه موارد

 

13 – چشمه تور مورد استفاده در پن به چه عاملي بستگي دارد ؟

الف ) به اندازه و سايز بچه ماهي ذخيره شده                       ب ) ميزان برداشت

ج ) فرقي نمي كند                                                        د ) هيچكدام

 

14 – مشكلات پرورش ماهي در پن چيست؟

الف ) گرفته شدن چشمه تور             ب ) كنترل بيماري            ج )رقم بندي      د )همه موارد

 

15 – تغذيه ماهي در پن به چه صورت مي باشد ؟

الف ) با استفاده از موجودات ريز در آب                ب)با استفاده از غذاي دستي                                   ج )غذادهي انجام نمي گيرد                                  د ) گزينه الف و ب

 

16 – روش صيد ماهيان توليد شده در پن چگونه است ؟

الف ) تخليه آب پن          ب ) صيد با تور هاي پره             ج ) ساليك             د ) گزينه ب و ج

 

17 – روش غذادهي در محيط محصور كدام گزينه است ؟

الف ) به روش دستي         ب ) استفاده از غذا ده هاي اتوماتيك         ج ) از غذاي دستي استفاده نمي شود

د ) گزينه الف و ب

 

18 – بهترين وزن بچه ماهي جهت ذخيره در پن كدام است ؟

الف ) 30 تا 40 گرم           ب) 50 تا 70 گرم      ج ) 100 گرم        د )هيچكدام

 

19 – بهترين زمان جهت ذخيره سازي در پن كدام گزينه است ؟

الف ) اوايل بهار         ب ) اوايل پاييز          ج ) اوايل زمستان            د )هيچكدام

 

20 – تعداد دفعات غذا دهي در ماهيان در روش پن چند بار است ؟

الف ) با توجه به سايز ماهي 2 تا 3 بار در روز

ب ) فرقي نمي كند            ج ) 4 بار در روز                           د )گزينه ب وج 

 

 

 

 

سوالات درس پرورش ماهی در قفس

 

1 – کدامیک از معایب پرورش ماهی در قفس است ؟

الف )کاهش شدید اکسیژن   ب) اتلاف غذا      ج ) تکرار در شیوع بیماری      د ) همه موارد

 

2 – کدام گزینه درست نیست ؟

الف )اقدام به غذادهی کم و غیر مغذی باعث بروز عدم موفقیت و شکست می شود

ب) غذا دهی خوب و مناسب در سلامتی ماهیان بسیار تاثیر گذار است

ج) اقدام به غذادهی زیاد و مغذی باعث بروز عدم موفقیت و شکست در پرورش ماهی در قفس می شود

د ) در طی فصل رشد نباید ماهیان را دچار استرس و آشفتگی کرد

 

3 – بهترین ابعاد جهت ساخت قفس های پرورش ماهیان سردابی کدام است؟

الف ) 6*6 با عمق 3 متر                                ب )6*6 با عمق 1.5 متر

ج )12*12 با عمق 3متر                                 د ) 12 * 12 با عمق 1 متر

 

4 – در مورد انتخاب گونه و ذخیره سازی کدام گزینه تاثیر دارد ؟

الف ) دمای آب   ب ) قابلیت دسترسی به گونه    ج ) حجم قفس     د) همه موارد

 

5 – استفاده از سیستمهای هوا دهی در پرورش ماهیان در قفس کدام گزینه را موجب می شود ؟

الف ) از بروز استرس و شکوفایی جلبک جلوگیری می کند

ب ) موجب بروز استرس شده و از شکوفایی جلبک جلوگیری می کند

ج ) موجب بروز استرس و افزایش شکوفایی جلبک می شود

د ) از بروز استرس جلوگیری کرده و موجب افزایش شکوفایی جلبک می شود

 

6 – تمیز کردن تور در پرورش ماهی سردابی در قفس چند روز یکبار باید انجام شود ؟

الف ) 4 تا 5 روز       ب ) هر روز یکبار        ج ) 15 روز         د ) 30 روز

 

7– مواد مناسب برای ساخت قفس چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

الف ) قوی و سبک      ب ) مقاوم در برابر پوسیدگی     ج خاصیت کشندگی زیاد   د )همه موارد

 

8 – دمای مناسب جهت غذا دهی به ماهی قزل آلای رنگین کمان کدام است ؟

الف ) 4 تا 8 درجه     ب ) 8 تا 12 درجه    ج 12 تا 16 درجه      د ) 16 تا 20 درجه

 

9 – جهت مهار قفس ها کدام گزینه کاربرد دارد ؟

 الف ) استفاده از لنگر   ب) استفاده از طنابهای محکم و مهار آن به ساحل   ج) گزینه الف و ب 

د ) هیچ کدام

 

10 -برای نصب قفس ها کدام گزینه را باید مد نظر قرار داد ؟

الف ) عمق آب و نوع بستر   ب ) شدت جریان   ج) سرعت باد و ارتفاع موج   د )همه موارد

 

11- عمق مناسب کیسه تور (غوطه ور ) در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس چند متر است ؟

الف ) 5 متر           ب ) 7 متر          ج ) 2 تا 3 متر            د ) 9 متر

 

12 – کدم گزینه استرس کمتری به ماهی پرورشی در قفس وارد می کند؟

الف ) حرکت دادن قفس        ب ) صید در اطراف قفس        ج )غذا دهی به ماهی     د ) مواج بودن محیط پرورش

13-  حد اقل عمق محیط جهت به کا گیری قفس های ثابت چند متر است ؟

الف ) 2 متر            ب) 8 متر             ج ) 15 متر              د ) 30 متر

 

14 – کدام گزینه در مورد نگهداری غذای ماهی پرورشی درست نیست ؟

الف ) غذا باید کمتر از سه ماه در انبار ذخیره شود

ب )هرگز از غذای آلوده به قارچ و کپک استفاده نشود

ج) غذا در محیط گرم و مرطوب نگهداری شود

د ) ماهیان قفس باید با غذاهای شناور که توانایی ایستادن در ستون آب را داشته باشند، غذا دهی شوند

 

15 – کدامیک از وظایف تور در پرورش ماهی در قفس است ؟

الف )مکانی جهت نگهداری و پرورش ماهی      ب ) حفاظت از ماهی در برابر شکار چیان

ج )جریان آزادانه آب از محیط خارج به داخل     د ) همه موارد

 

16 – کدام گزینه از اهداف پرورش ماهی در قفس به عنوان یک طرح ملی نیست ؟

الف ) افزایش صید و کاهش ذخایر   ب ) دستیابی به تولید انبوه ماهیان ارزشمند و تامین گوشت مورد نیاز  

ج )عمران و آبادانی سواحل                  د) کاهش صید و افزایش ذخایر

 

17 – کدام گزینه مانع از ورود اکسیژن به محیط قفس می شود ؟

الف ) یخبندان         ب ) امواج        ج ) باد        د ) هیچکدام

 

18 -  کدام گزینه در مورد ذخیره سازی ماهی در قفس درست است ؟

الف )تعداد ذخیره سازی در قفس به حجم و ابعاد قفس بستگی ندارد

ب )ذخیره سازی در حجم کمتر باعث تولید ماهیان بزرگتر در زمان کمتر می شود

ج ) قبل از ذخیره سازی نیازی نیست از سلامت ماهیان اطمینان حاصل کنیم

د )قبل از ذخیره سازی نیازی به انجام عمل هم دمایی نیست

 

19 – مهمترین عامل در انتخاب محل برای پرورش ماهیان سردابی کدام گزینه است ؟

الف ) توپوگرافی زمین     ب ) کیفیت و کمیت آب     ج ) کیفیت خاک     د ) شرایط قلیمی

 

20 –کدامیک از پارامترهای محیطی زیر در پرورش ماهیان دریایی در قفس از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟

الف ) سرعت جریان آب و میزان غذای طبیعی موجود    ب ) عمق آب و غذای موجود 

ج ) سرعت جریان آب و کدورت                                د ) کدورت آب و میزان غذای طبیعی موجود

 

 

 

 

سوالات درس تنظيم  اكسيژن در استخر هاي پرورش

 

1-ميزان اكسيژن مورد نياز براي پرورش ماهي قزل آلا چند ميلي گرم در ليتر  است؟

الف-6 تا 10 ميلي گرم          ب- هميشه در حد اشباع           ج-هيچكدام

 

2-نياز ماهيان به اكسيژن محلول در آب به چه  عواملي بستگي دارد؟

الف-گونه،اندازه وفعاليت ماهي     ب-درجه حرارت، تغذيه واسترس      ج-موارد الف وب

 

3-كدام دسته از ماهيان زير به اكسيژن محلول در آب بيشتري نياز دارند؟

الف-ماهيان دريايي      ب-ماهيان سرد آبي       ج-ماهيان گرم آبي

 

4-چه عواملي بر مقدار اكسيژن محلول در آب تاثير دارد؟

الف-فشار هواوشوري آب     ب-درجه حرارت آب      ج-موارد الف وب

 

5-عوامل موثر برپرورش ماهي در استخرها كدام است؟

الف-o2 ،co2     ب-درجه حرارت        ج-الف وب

 

6-اكسيژن محلول درآب را با چه روش هايي مي توان افزايش داد؟

الف-دستگاه هاي هواده واكسيژن ساز         ب-افزايش آب ورودي       ج-هردومورد

 

7-عواملي كه در محاسبه مقدار هوادهي موثرند كدامند؟

الف-وزن واندازه وتعداد ماهي                ب-سازه استخرها              ج-هيچكدام

 

8-استفاده ازدستگاه هاي هواده در پرورش آبزيان چه مزايايي دارد؟

الف-خارج شدن گازهاي مضر در آب        ب-تامين اكسيژن محلول مورد نياز     ج- هردومورد

 

9-ميزان اكسيژن كشنده درپرورش قزل آلا چند ميلي گرم است؟

الف-كمتر از 4ميلي گرم در ليتر                  ب-فوق اشباع                ج-هيچكدام   

 

10-اكسيژن مورد نيازدر سيستم هاي مدار بسته از چه طريقي تامين مي شود؟

الف-آب چاه       ب-دستگاه هاي اكسيژن ساز      ج-كمپرسورها

 

11-كدام يك از موارد زير صحيح است؟

الف-افزايش دماي آب باعث افزايش اكسيژن محلول درآب مي شود.

ب-كاهش دماي آب باعث افزايش اكسيژن محلول در آب مي شود.

ج-كاهش دماي آب باعث كاهش اكسيژن محلول در آب مي شود.

12-براي خروج گاز هاي مضرآب چاه هاي كشاورزي چه اقدامي مناسب است؟

الف-استفاده از برج هوادهي در ورودي آب چاه

ب-طولاني تر كردن مسير آب چاه تا استخرها

ج-موارد الف وب

13-كدام مورد براي پرورش ماهي مناسب تر است؟

الف-چشمه هاي سقوطي      ب-چشمه هاي گسترده      ج-چشمه هاي حوضچه ايي

 

 

14-كدام يك از گونه هاي زير به اكسيژن بيشتري نياز دارد؟

الف- ماهي خاوياري                 ب-قزل آلا              ج-كپور

 

15-اگر ميزان اكسيژن محلول در آب استخر كاهش پيدا کند چه تاثيري بر ميزان غذا دهي دارد؟

الف-باعث افزايش غذادهي ميشود     ب-باعث كاهش غذا دهي مي شود   ج-تاثيري ندارد

 

16-منابع اصلي توليد اكسيژن در محيط هاي پرورش ماهي كدام است؟

الف-فتوسنتز   ب-مجاورت هوا با آب            ج-موارد الف وب

 

17-براي افزايش اكسيژن محلول در آب استخر ها چه اقدامي بايد انجام داد؟

الف-هوادهي به آب استخر      ب-ورود آب تازه بيشتر به استخر      ج- هر دو مورد

 

18-كداميك از موارد زير صحيح است؟

الف-افزايش شوري آب باعث كاهش اكسيژن محلول در آب مي شود.

ب-كاهش شوري آب باعث كاهش اكسيژن محلول در آب مي شود.

ج- افزايش شوري آب باعث افزايش اكسيژن محلول در آب مي شود.

 

19-چه دستگاهي براي افزايش ميزان اكسيژن محلول مناسب تر است؟

الف-هواده اسپلش (قارچي)       ب-درام فيلتر        ج-راكتور

 

20- علائم كمبود اكسيژن در ماهيان سرد آبي كدام است ؟

الف –اغلب ماهيان تلف شده با دهان باز مي ميرند   

 ب-تجمع ماهيان در ورودي آب استخر

ج-موارد الف وب

 

 

 

 

 

عنوان درس : کنترل بهداشتی در استخر (بهداشت و بیماریهای ماهیان سردآبی )

 

1-  کدام مورد جز روشهای درمانی محسوب می شود

الف) غوطه وری  ب ) حمام دادن   ج) خوراندن دارو   د) همه موارد

2- کدام جمله صحیح می باشد

الف) طولانی بودن دوره های آموزشی تابش نور در زمانی که آب شفاف است می تواند باعث بروز مشکلات شود

ب) در جه حرارت برحساسیت ماهیان در برابر بیماری تاثیری ندارد

ج) تغییرات ناگهانی فاکتورهای شیمیایی آب برروی ماهی تاثیر ندارد

د) همه موارد

3- کدام گزینه صحیح می باشد

الف) قبل از هرگونه حمل و نقل ماهی باید حتما  یک دوره آنتی بیوتیک به ماهیان بدهیم

ب) قبل از حمل و نقل ماهیان باید غذای کافی به آنها بدهیم

ج) باید حداقل 24 ساعت قبل از هرگونه حمل و نقل قطع غذا انجام بدهیم

د) همه موارد

4- درهنگام بروز تلفات درمزرعه پرورش ماهی جهت جلوگیری از انتشار بیماری باید:

الف) تلفات سریعا جمع آوری و در رودخانه رها شوند

ب) تلفات جمع آوری گردد و بصورت بهداشتی معدوم گردد

ج) کنترل تردد و ضد عفونی لوزام و وسایل نقلیه هنگام ورود و خروج به مزرعه

د) موارد ب و ج

 

5-   جهت جلوگیری از بروز هرگونه بیماری در مزرعه توصیه می گردد

الف) از ضایعات کشتارگاهی به عنوان غذا برای ماهی استفاده گردد

ب) از غذاهای تولید شده در کارخانجات مجاز استفاده شود

ج) به تاریخ تولید و انقضای  درج شده برروی کیسه غذا اهمیت داده نشود

د) هیچکدام

 

6- کدام گزینه صحیح می باشد

الف) دربهداشت و درمان ماهیان پیشگیری مهم تر از درمان است

ب) دربهداشت و  درمان ماهیان درمان مهمتر از پیشگیری است

ج) پیشگیری و درمان همیشه همزمان صورت می پذیرد

د) هرسه مورد

 

7- از مهمترین علایم ماهیان مبتلا به بیماری انگلی کدام گزینه می باشد

الف) پریدن یا خراشیدن بدن به دیواره های استخر و حالت شنای چرخشی و از دست دادن تعادل

ب) جمع شدن ماهی در ورودی استخر

ج) تغییر حالت در برخی از اعضای داخلی

د) هیچکدام

 

8- از مهمترین نشانه های کمبود اکسیژن د رمزارع پرورش ماهیان سردآبی کدام گزینه می باشد

الف) خراشیدگی یا زخم روی سطح بدن

ب) وجود کیست های داخلی در بدن

ج) تجمع موکوس در برانش ها

د) تجمع ماهیان در ورودی آب استخر

 

 

 

 

9- در استخرهایی که با کاهش اکسیژن محلول مواجه می باشند با ید چه اقدامی انجام داد

الف) افزایش میزان هوادهی

ب) کاهش تراکم ماهیان داخل استخرها

ج) درصورت امکان کاهش درجه حرارت آب

د) همه موارد

 

10-  مناسب ترین ماده ضد عفونی کننده که خطر کمتری برای محیط زیست دارد عبارت است از :

الف ) مالاشیت گرین   ب ) آکوامین T   ج) سولفات مس   د) نمک

 

11- عامل بیماری IPN چیست

الف ) ویروسی   ب ) باکتریایی   ج) انگلی   د) گازهای سمی

 

12- عامل بیماری دهان قرمز در ماهیان چیست

الف ) باکتریایی  ب ) ویروسی   ج) انگلی   د) هیچکدام

 

13- بیماری ژیروداکتیلوس یک بیماری ....... است

الف ) انگلی   ب ) باکتریایی   ج) ویروسی   د) هیچکدام

 

14- این بیماری زمانی رخ می دهد که ماهیان مدت طولانی را در نور کم بوده اند و به یک باره در معرض اشعه آفتاب قرار داده شده اند

الف) بیماری آفتاب سوختگی

ب) تورم کبد

ج) حباب گازی

د) بیماری سفیدک

 

15-   روشهای کاهش اثرات سمی گاز آمونیاک د راستخرها کدام گزینه می باشد

الف ) افزایش اکسیژن محلول در آب بوسیله هوادهی

ب) افزایش جریان آب ورودی

ج) تمیز کر دن کف و بدنه استخرها و خارج نمودن مواد معلق حاصل از فضولات ماهی در آب

د) همه موارد

 

16-کدام کزینه صحیح می باشد

الف )  قابلیت آب برای نگهداری اکسیژن بصورت محلول تحت تاثیر حرارت ، فشار و نمکهای محلول آن قرار می گیرد

ب ) در درجات حرارت بالاتر توان آب جهت نگهداری اکسیژن محلول کاهش می یابد

ج) در پرورش  ماهیان سردآبی اکسیژن محلول در آب اهمیت ندارد

د) موارد الف و ب

17- این بیماری بیشتر ماهیان انگشت قد و پرواری را آلوده می کند و مهمترین خطر در مزارع قزل آلا می باشد و از علایم آن خونریزی در اطراف چشم می باشد

الف) بیماری  V.H.S

ب ) بیماری I.P.N

ج) بیماری I.H.N

د) هیچکدام

18- کدام گزینه صحیح می باشد

الف) ماهیان تلف شده باید روزانه  از استخرها جمع اوری شده و توزین و شمارش گردد

ب) ماهیان تلف شده باید به روش بهداشتی معدوم گردد

ج) استخرها همواره باید تمیز نگه داشته شود و تقریبا هر پانزده روز یکبار شستشو شوند

د) همه موارد

 

19- کدام گزینه صحیح می باشد

الف) هرمزرعه پرورش ماهی باید دارای وسایل و اد وات جداگانه ای از جمله ساچوک باشد

ب ) از ساچوک مزارع دیگر می توان جهت صید ماهیان و یارقم بندی استفاده نمود

ج) هرگز از غذاهای قارچ زده و رنگ پریده مصرف نشود

د) موارد الف و ج

 

20- این بیماری  بوسیله آئرو موناس سالمو نیسیدا ایجاد می شود و برای درمان آن از سولفا مرازین واکسی تترا سایکلین استفاده می شود

الف) بیماری باکتریایی فرو نکولوزیس   ب ) IPN     ج)  IHN   د) هیچکدام

 

 

[ جمعه چهاردهم آبان ۱۳۸۹ ] [ 18:54 ] [ میلاد رنجبر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

امکانات وب


استخاره آنلاین با قرآن کریم